CSR-policy
Vi är ett familjeföretag, startat 2017.

Vi arbetar med Smide inom främst byggindustin.Vi vill ta ansvar för ett hållbart samhälle


CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas med, Företagens ansvarstagande i samhället.
Global Compacts 10 principer och ILOs 8 kärnkonventioner:
Mänskliga rättigheter


Vi stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och strävar efter att vårt företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.


Vi arbetar etiskt och med hög affärsmoral och undviker inblandning i relationer och aktiviteter som kränker de mänskliga rättigheterna.
Arbetsvillkor


Anställda ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö och alla skall vidta åtgärder för att säkerställa det på arbetsplatsen.

 

Alla har rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, vi motsätter oss tvångsarbete.

Vi tolererar inte barnarbete och diskriminering avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung vid anställning och yrkesutövning.Miljö


Arbetsrutinen skall säkerställa att arbeten utförs så att miljökrav efterlevs.


Vi skall jobba med förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem och tar initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik.


•Källsortering av avfall tillämpas


•Vi undviker material och metoder som kan ge miljö- och hälsorisker när bättre möjliga alternativ finns tillgängliga


•Gällande lagstiftning och branschregler efterlevs

 


Korruption


Vi skall arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.